Sống Sạch Food Tham Gia Hội Nghị trực tuyến SMEs – EVFTA

Hội Nghị trực tuyến “ Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội,thực thi hiệu quả EVFTA”

Đồng chủ trì : Bộ trưởng bộ công thương Ông Trần Tuấn Anh và Tiến sỹ Nguyễn Văn Thân Chủ tịch hiệp hội DNNVV Việt Nam

Thành phần tham dự:

Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công Thương. Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại Vụ, Tư pháp, Lao động- Thương Binh và Xã Hội. Nông nghiệp và PTNT, Bản quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Cục Hải quan tỉnh, cục Thuế tỉnh.

Thời gian: từ 7h30 – 12h ngày 05/06/2020

Địa điểm: Hội nghị trực tiếp tại Phòng hợp trực tuyến – Hội trường Thống Nhất UBND tỉnh

Share: